Jako velká meziná­rodní firma jsme sami sobě stanovili závazek přispívat k ekono­micky, ekolo­gicky a sociálně udrži­te­lnému rozvoji a přikl­ádáme mu velkou váhu. Tento závazek je nedílnou součástí naší DNA, Kodexu chování i dlouhodobé firemní strategie a promítá se do veškeré činnosti napříč zeměmi, kde Tchibo působí.

 

Jak naplňujeme náš závazek ke společenské odpovědnosti?

  • podnikáme odpovědně k životnímu prostředí i společnosti, protože je pro nás důležité, abychom mohli nabízet své výrobky a služby i v dlouho­dobém horizontu a nežili dnes na úkor zítřka,

  • prostředky, které ušetříme díky hospodárnějšímu chování, investujeme v oblastech přináše­jících trvalou výhodu v našem podnikání – například do vzděl­ávání nebo zlepšování praco­vních podmínek v zemích, kde působíme,

  • aktivně pomáháme řešit citlivé otázky, jako je globální otepl­ování, hospodaření s vodou, půdou, energiemi a dalšími zdroji, nakládání s odpadem, zachování biodiverzity či zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek,

  • uplatňujeme etické přístupy v řízení ve vztahu k našim zaměstnancům a spolupracovníkům, obchodním partnerům, konku­rentům i k orgánům státní správy,

  • respe­ktujeme potřeby zaměstnanců, snažíme se podporovat rovnováhu jejich pracovního a osobního života,

  • zapojujeme se do činnosti mnoha místních komunit a prostřednictvím charitativních projektů spolupracujeme i s neziskovým sektorem – ve světě i u nás - čeští zaměstnanci se například pravidelně účastní dobrovolné pomoci neziskovým organizacím v rámci mezinárodního dobrovolnického dne ENGAGE nebo Give and Gain Day,

  • řadu věcí děláme vysoko nad rámec požadavků stano­vených právními předpisy, jsme transpa­rentní uvnitř i navenek.

 

Podrobnější informace k tématu společenské odpovědnosti naleznete zde.