Tchibo Warszawa Sp. z o.o.; ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa; oznaczenie sądu: Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000019739; NIP: 521-012-40-30; kapitał zakładowy: 51 231 000 zł