1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, Polska, wpisaną przez Sąd Rejestrowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o nr KRS: 0000019739, NIP: 521-012-40-30 i kapitale zakładowym: 49 227 000,00 zł.

2. Administrator danych przechowuje i przetwarza jedynie dane podane w ramach korespondencji e-mail możliwej z zakładki KONTAKT na stronie www.tchibo.com/pl w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

3. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 2 niniejszego dokumentu.

4. Administrator danych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator danych wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Administrator danych zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

6. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny do pobrania tutaj

8. O każdej zmianie polityki prywatności Serwis na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować Użytkowników Serwisu.