Více než 40 let po svém založení překročila firma Tchibo rozho­dující hranici. A to v pravém slova smyslu: v 90. letech 20. století se jí daří přechod od národní k meziná­rodně úspěšné obchodní spole­č­nosti. Díky vynikající kvalitě posky­to­vaných služeb a rozho­dnému postupu při rozši­řování do zemí střední a východní Evropy zaujímá Tchibo během několika málo let místo na špičce evropských prodejců kávy. Kromě své meziná­rodní přítomnosti prostře­dni­ctvím dceři­nných spole­č­ností, například v Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku, Rakousku a Švýcarsku, je Tchibo meziná­rodně činné i formou exportních aktivit.

Jisté však je, že rozši­řování obchodní činnosti v meziná­rodním měřítku ještě zdaleka není uzavřeno. Největší výzvou zde však není pouhá expanze, nýbrž úkol vytvářet nabídku zboží Tchibo v každé zemi tak, aby vyhovovala potřebám místních zákazníků, tedy lidem v Praze, na Balatonu nebo v Bernu. Podle toho musíme svůj známý „svět Tchibo“ podmínkám v té či oné zemi indivi­duálně přizpů­so­bovat.

Ve skute­č­nosti totiž není svět žádná „globální vesnice“, nýbrž místem, kde žije mnoho různých lidí – obyvatel mnoha různých zemí. S milými a svéráznými zvyky a návyky. Naší zásadou je obeznámit se s touto různo­ro­dostí a osobi­tostí vždy přímo na místě.