Osmdesátá léta – doba supermarketů. Když se v prvních letech tohoto desetiletí začalo objevovat stále více těchto velko­pro­dejen a jejich podíl na trhu neustále stoupal, bylo Tchibo mezi těmi firmami, jež nový trend ihned využily. Výsledkem byl prudký růst s výrazně rozšířeným odbytem reali­zo­vaným prostře­dni­ctvím prode­jních koutků Tchibo v rámci obchodů s potra­vinami.

I v České republice začalo Tchibo využívat tento systém prodeje a v roce 2004 zahájilo spolu­práci s významnými obcho­dními partnery na českém trhu, aby společně začali provo­zovat značkové prodejní koutky Tchibo.

Každý prodejní koutek Tchibo se veřejnosti představuje týmž způsobem – a přece vždy jinak: jeho konečná podoba je v každém obchodě nejprve proje­dnána s přísl­ušným obchodním oddělením, pak podle konkrétní povahy toho kterého obchodu analy­zována, naplá­nována a reali­zována. K dosažení nejvyšší možné renta­bility prodejní plochy, již máme k dispozici, vychází Tchibo svým partnerům vstříc neustálým přizpů­so­bo­váním struktury nabízeného sorti­mentu.

Seznam prodejních míst můžete najít na www.tchibo.cz