Tchibo przykłada ogromną wagę do rozwoju swoich pracowników i wspiera zarówno grupowe aktywności szkoleniowe, jak i indywidualne działania w tym zakresie.  Co roku też przełożeni dokonują oceny pracy swoich podwładnych, a także diagnozują ich potencjał rozwojowy. To jest podstawą do przygotowywanych planów rozwojowych i konsekwentnej realizacji ścieżek kariery wybranych osób.

Dla większości osób, które wykazują ponadprzeciętny potencjał rozwojowy są opracowywane również warsztaty Development Center, które pozwalają na precyzyjne określenie silnych stron tych osób, co z kolei pozwala na planowanie ich ścieżek kariery w Tchibo.

W efekcie programów rozwojowych oraz indywidualnej pracy, w firmie często dokonuje się awansów pionowych, ale również poziomych – pomiędzy różnymi działami.

Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o wdrożeniu indywidualnych planów rozwojowych dla wyróżniających się pracowników. Ponadto każdy pracownik ma możliwość wnioskowania u swojego przełożonego o specyficzne szkolenia lub umożliwienie mu brania udziału w projektach, które będą podnosiły jego aktualne kwalifikacje i efektywność w pracy. Pracownik, jeśli ocenę roczną przejdzie pozytywnie ma szansę także uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych czy kursów językowych.

Tchibo jako organizacja inwestująca w rozwój może poszczycić się też programem Tchibo University, którego celem jest wsparcie szkoleń organizowanych wewnętrznie – przez pracowników dla pracowników.

W zakres tych szkoleń wchodzi zarówno tematyka konkretnej wiedzy narzędziowej (szkolenia z posługiwania się Excelem, podstawy prawa, zagadnienia finansowe), jak i warsztaty kompetencji miękkich (zarządzanie czasem, komunikacja i wywieranie wpływu).

W intranecie funkcjonuje zakładka dedykowana programowi Tchibo University, na której można na bieżąco śledzić aktualnie dostępne szkolenia i zgłaszać chęć uczestnictwa. Osoby chętne do zorganizowania i poprowadzenia szkolenia, też mogą zgłaszać swoją gotowość zgodnie z instrukcją zawartą na stronie.


Tchibo University to także szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne – plan tych szkoleń jest przygotowywany w pierwszym kwartale każdego roku na pozostałe miesiące. Zakres tematyczny szkoleń, ich ilość i metody warsztatowe są dobierane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez kierowników działów a także obowiązującego w danym roku budżetu szkoleniowego. W tym przypadku zgłaszanie się chętnych uczestników odbywa się za pośrednictwem przełożonych.