V októbri 2014 sme podpísaním záväzku Detox opätovne verejne potvrdili náš sľub nepoužívať pri výrobe textilných výrobkov škodlivé chemické látky.

Záväzok spoločnosti Tchibo Detox 2014

Chceli by sme, aby bol pokrok, ktorý pri naplňovaní tohto záväzku dosahujeme, transparentný, a preto sme sa rozhodli zverejňovať dokumenty vypracované v rámci projektu Detox.

Podrobné informácie o našej činnosti môžete nájsť na tejto stránke.

Správa o vývoji pri napĺňaní záväzku Detox za rok 2016

Správa o vývoji ponúka podrobný prehľad opatrení, ktoré boli prijaté, popis súčasného stavu a výhľad implementácie záväzku Detox spoločnosťou Tchibo do budúcnosti.

Každý rok zverejníme naväzujúcu správu. Budúca správa bude vydaná na konci roku 2017.

Správa o vývoji za rok 2016 (PDF, 920 KB)

Súhrnný zoznam látok, ktorých používanie pri výrobe podlieha obmedzeniu (Manufacturing Restricted Substances List - MRSL) verzia 2.2

Okrem štandardného testovania na prítomnosť škodlivých látok vo výrobkoch považuje spoločnosť Tchibo za dôležité sledovať a regulovať používanie chemických látok v dodávateľskom reťazci. Za týmto účelom sme vypracovali súhrnný zoznam látok, ktorých používanie pri výrobe podlieha obmedzeniu (MRSL). Zoznam obsahuje potenciálne nebezpečné látky používané pri výrobe textilných výrobkov (ale aj iného spotrebného tovaru). Správa o vývoji za rok 2015 obsahuje bližšie informácie, napríklad i o tom, ako bol zoznam MRSL vytvorený.

Súhrnný zoznam látok, ktorých používanie pri výrobe podlieha obmedzeniu (PDF, 107 KB)


Príručka pre dodávateľov k záväzku Detox

Spoločnosť Tchibo sa zaviazala do roku 2020 vylúčiť zo svojho textilného dodávateľského reťazca nebezpečné chemické látky a dosiahnuť transparentnosť v používaní a vypúšťaní chemikálií. Ďalšie informácie obsahuje Príručka pre dodávateľov k záväzku Detox.

Príručka pre dodávateľov k záväzku Detox (PDF, 652 KB)

Closed Loop (uzatvorený okruh recyklácie)

Okrem obmedzovania nebezpečných chemických látok v rámci projektu Detox sa snažíme aj o vytváranie uzatvorených okruhov recyklácie materiálov a výrobkov. Chceme naše výrobky navrhovať a vyrábať spôsobom, ktorý umožňuje zdroje recyklovať a opätovne používať, a to pokiaľ možno až po uplynutí dlhej doby životnosti výrobku. Tento cieľ bol vyhlásený ako súčasť nášho záväzku zaistiť dosiahnutie uzatvoreného okruhu recyklácie. Pravidelné aktuálne informácie o pokroku dosahovanom v tejto oblasti je možné nájsť v našej Správe o vývoji v rámci záväzku Detox.

Záväzok zaistiť dosiahnutie uzatvoreného okruhu recyklácie (PDF, 250 KB)